Πληροφορίες νέου

Αναρτήθηκε στις 27/02/2018

Απολογισμός ΕΣΕΚ 2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Κ.)

    
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2016-2017


Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 215301-15/12/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 702). Με την αρ. πρωτ. 134187-8/8/17 τροποποιητική απόφαση ολοκληρώθηκε η 17μελής συγκρότηση του (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 397).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του, το ΕΣΕΚ πραγματοποίησε οκτώ συνεδριάσεις κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα τα οποία απορρέουν απ’το νόμο καθώς και θέματα που το Συμβούλιο θεωρεί κομβικής σημασίας για την έρευνα στη χώρα μας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Κ. Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Μ. Κυπριανίδου συμμετείχαν στην πλειοψηφία των συνεδριάσεων ενημερώνοντας την ολομέλεια του Συμβουλίου για τις εξελίξεις σε θέματα προκηρύξεων ερευνητικών προγραμμάτων, προγραμματισμού κατανομής της χρηματοδότησης για την έρευνα, κ.ά.

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε για τα εξής θέματα τα οποία απορρέουν απ’το νόμο:
1. Πρόταση μελών για την Ειδική Επιτροπή Κριτών για τη θέση του Δ/ντή του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
2. Πρόταση μελών για την Ειδική Επιτροπή Κριτών για τη θέση του Δ/ντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας  του ΙΤΕ.
3. Πρόταση μελών για την Ειδική Επιτροπή Κριτών για κάλυψη μίας θέσης μέλους στο Δ.Σ. του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ.
4. Έκφραση γνώμης για ίδρυση Ινστιτούτου Διαστημικής και Επίγειας  Αστροφυσικής (Ι.Δ.Ε.Α), ΙΤΕ.
5. Έκφραση γνώμης για την ίδρυση Ινστιτούτου Βιο-καινοτομίας στο ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ».
6. Έκφραση γνώμης για την ίδρυση Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών στο ΕΚΚΕ.
7. Πρόταση μελών για τη συγκρότηση των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) και έκφραση σύμφωνης γνώμης  για την τελική τους συγκρότηση. 
8. Πρόταση μελών για τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΛΙΔΕΚ.

Τα βασικά θέματα τα οποία απασχόλησαν την  Ολομέλεια του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το μέλλον της έρευνας στην Ελλάδα είναι τα εξής:

• Οργάνωση της έρευνας στην Ελλάδα (η προβληματική του ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας).

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι πρωτεύουσας σημασίας να επανασχεδιαστεί η οργάνωση του ερευνητικού χώρου της χώρας μας με γνώμονα την συγκέντρωση κρίσιμης μάζας και την επίτευξη αριστείας στοχεύοντας σε συγκεκριμένες προτεραιότητες.
Η πρόταση του ΕΣΕΚ προς την πολιτική ηγεσία είναι να προωθηθούν μία σειρά μέτρων για:
1. κατάργηση των στεγανών μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ,
2. παροχή κινήτρων στα ΑΕΙ για τη δημιουργία Ερευνητικών Ινστιτούτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής και της ένταξης/συνεργασίας των μελών ΔΕΠ με τα υπάρχοντα ερευνητικά κέντρα,
3. τον ενιαίο συντονισμό όλων των ερευνητικών δομών από τη ΓΓΕΤ που θα έχει την γενική εποπτεία καθώς και την ευθύνη της αξιολόγησης τους με βάση διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΕΚ προετοιμάζει τις ακόλουθες ενέργειες:
1. Οργάνωση ημερίδας με προσκεκλημένους τους προέδρους ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με θέμα τη συζήτηση γύρω από την οργάνωση της έρευνας στην Ελλάδα.
2. Αποστολή κειμένου προτάσεων προς την κυβέρνηση για αντιμετώπιση του θέματος με γνώμονα τους 4 άξονες:
• Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών => Σύνδεση έρευνας-διδασκαλίας.
• Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας=>Περιφερειακή οργάνωση της αριστείας. 
• Εικονικά Ινστιτούτα=>  Εθνική οργάνωση της αριστείας.
• Διασύνδεση ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας => Πλατφόρμες καινοτομίας.


• Αναχαίτιση της διαρροής των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό

Το ΕΣΕΚ ασχολήθηκε επισταμένα με την παρούσα κατάσταση, συζητώντας σε βάθος τα διαχρονικά και συγκυριακά αίτια της διαρροής ερευνητών στο εξωτερικό.

Η έλλειψη θέσεων εξειδικευμένης εργασίας, οι χαμηλές αποδοχές σε σχέση με άλλες προηγμένες χώρες και οι περιορισμένες προσδοκίες επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης με βάση την αξία τους αντί για τις παντός είδους σχέσεις τους, αποτελούν τις βασικές αιτίες της φυγής των νέων επιστημόνων. 

Θεωρώντας επιτακτική την ανάγκη αναχαίτισης του φαινομένου της διαρροής επιστημόνων και ερευνητών στο εξωτερικό, το ΕΣΕΚ αναγνωρίζει τη σημαντική συνεισφορά των προκηρύξεων του ΕΛΙΔΕΚ για χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες καθώς και για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.  Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο συνέβαλλε στην εσωτερική διαβούλευση του Υπουργείου σχετικά με την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη της Έρευνας στη χώρα.

Παράλληλα, το Συμβούλιο έχει δρομολογήσει την αποστολή κειμένου προς το Υπουργείο με περαιτέρω προτάσεις και κίνητρα για την αναχαίτιση της διαρροής επιστημόνων, που θα κινηθούν στους ακόλουθους άξονες:

1.  Δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
2.  Βελτίωση των αποδοχών των ερευνητών στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς.
3.  Προτάσεις για βελτίωση της προοπτικής εξέλιξης των ερευνητών.
4.  Προτάσεις για πλαίσιο εκπόνησης Μάστερ ή διδακτορικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με τον ιδιωτικό τομέα.

ΕΣΕΚ
Φεβρουάριος 2018


Σχετικα Εγγραφα