Πληροφορίες νέου

Αναρτήθηκε στις 10/06/2016

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΣΕΚ)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του   ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’), καλεί επιστήμονες, που προέρχονται από τον ερευνητικό ή ακαδημαϊκό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις 11 (ένδεκα) θέσεις μελών-ειδικών στα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: α) αγροτική παραγωγή, διατροφή, τρόφιμα, αγροβιοτεχνολογία και υδατοκαλλιέργειες, β) φυσικές επιστήμες, γ) μαθηματικά και επιστήμη της πληροφορίας, δ) κοινωνικές επιστήμες, ε) τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες, στ) περιβάλλον, ζ) ενέργεια, η) βιοεπιστήμες και ι) επιστήμες μηχανικού, του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).


Σχετικα Εγγραφα