Τα νεα του ΕΣΕΚ

 • [27/02/2018]
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Κ.)      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2016-2017...
 • [29/08/2017]
  Με την αριθ. 134187-8/8/2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 397-16/08/2017) τροποποιήθηκε η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και ολοκληρώθηκε η σύνθεση του με την προσθήκη δύο νέων μελών - εκπροσώπων...
 • [23/12/2016]
  Με την αρ. πρωτ. 215301-15/12/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 702), βάσει των διατάξεων του  ν. 4386/2016 (ΦΕΚ: Α΄83), «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας...
 • [23/06/2016]
  Με την αρ. πρωτ. 85212-26/05/2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ:ΥΟΔΔ 299), βάσει των διατάξεων του  ν. 4386/2016 (ΦΕΚ:Α΄83), «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», συγκροτήθηκε  το προσωρινό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας...
 • [10/06/2016]
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του   ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’), καλεί επιστήμονες, που προέρχονται από τον ερευνητικό ή ακαδημαϊκό χώρο της ημεδαπής...