Πληροφοριες

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», το ΕΣΕΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.


Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, τα οποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, και προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από:
α)Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Ένδεκα (11) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ.
δ) Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηματικό χώρο και, αθροιστικά, είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων και έχουν την ιδιότητα ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας.
ε) Δύο (2) μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ).


Τα μέλη του ΕΣΕΚ κατανέμονται σε δύο (2) επιτροπές με ευθύνη του Προέδρου: την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και την Επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών, η οποία αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Στην πρώτη επιτροπή, που εστιάζει σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους ερευνητικούς φορείς, συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτροπή, που εστιάζει σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμμετέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο επιτροπές εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγούνται προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση.


Η επιλογή, ο διορισμός των μελών και η λειτουργία του ΕΣΕΚ αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Το παρόν Συμβούλιο συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 215301-15/12/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 702).

Ο Ρόλος του ΕΣΕKΗ σύνθεση του ΕΣΕKΤομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ)

Τα νεα του ΕΣΕΚ