Πληροφοριες

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ άρθρα 143 και 144 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167),

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Υποστηρίζει στο έργο του τον αρμόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής «Υπουργό») και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας  (με το Π.Δ 3/6.01.2021 άρθρο 3 η ΓΓΕΤ μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας) στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.

A. Με την ην υπ’ αρ. 118819-19/11/2019  απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1006) το ΕΣΕΤΕΚ συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Εμμανουήλ Δερμιτζάκης , Καθηγητή Γενετικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Δ/ντης   Κέντρου Γονιδιώματος Health 2030, ως Πρόεδρος

2. Αριστείδης - Θωμάς Δοξιάδης, Κοινωνικός Επιστήμονας και Οικονομολόγος,ως Αντιπρόεδρος.

3. Βασίλειος Αντωνιάδης , Οικονομολόγος, ως μέλος.

4. Θεόδωρος Θεοδώρου, Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , ως μέλος.

5. Ευάγγελος Καρκαλέτσης , Δ/ντής Έρευνας Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", ως μέλος.

6. Ελένη Κάτσου , επιχειρηματίας, ως μέλος.

7. Βασιλική Κιντή, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της
Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

8. Ευγενία - Ελίζα Κονοφάγου , Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στη Σχολή
Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Columbia University , ως μέλος.

9. Σταυρούλα Μπαχταλιά, στέλεχος επιχειρήσεων,ως μέλος.

10. Ευάγγελος Μπεκιάρης , Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) , ως μέλος.

11. Αιμιλιανός Χαλαμανδάρης, ερευνητής στο ερευνητικό τμήμα της Samsung Ελλάδος, ως μέλος.

12. Μαρία Κωνσταντοπούλου,  εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Β. Με την 113744/5.11.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης και τροποποίηση της υπ’ αρ. 118819-19/11/2019 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)» , ορίστηκε  ως Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ ο Σπυρίδων Αρταβάνης – Τσάκωνας, Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard,
Με την υπ αριθμ 132531/23.12.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: ‘Τροποποίηση της υπ’ αρ. 118819-19/11/2019 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)» (ΥΟΔΔ 1006) προστέθηκαν τέσσερα (4) νέα μέλη.

Το ΕΣΕΤΕΚ σήμερα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1.  Σπυρίδων Αρταβάνης-Τσάκωνας, Ομότιμος Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, ως Πρόεδρος.

2. Αριστείδης - Θωμάς Δοξιάδης, Κοινωνικός Επιστήμονας και Οικονομολόγος,ως Αντιπρόεδρος.

3. Βασίλειος Αντωνιάδης , Οικονομολόγος, ως μέλος.

4. Θεόδωρος Θεοδώρου, Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , ως μέλος.

5. Ευάγγελος Καρκαλέτσης , Δ/ντής Έρευνας Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", ως μέλος.

6. Βασιλική Κιντή, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της
Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

7. Ευγενία - Ελίζα Κονοφάγου , Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στη Σχολή
Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Columbia University , ως μέλος.

8. Σταυρούλα Μπαχταλιά, στέλεχος επιχειρήσεων,ως μέλος.

9. Ευάγγελος Μπεκιάρης , Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) , ως μέλος.

10. Αιμιλιανός Χαλαμανδάρης, ερευνητής στο ερευνητικό τμήμα της Samsung Ελλάδος, ως μέλος.

11. Αναστασία Αϊλαμάκη , Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ελβετίας στη Λωζάννη (EPFL), διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμογών και
Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων και συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της RAW Labs SA.

12. Ελευθερία Ζεγγίνη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεταφραστικής Γονιδιωματικής στο Helmholtz Zentrum Munchen, Γερμανία.

13. Χριστίνα Κουλούρη ,Καθηγήτρια και Πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

14. Ιωάννης Ταλιανίδης , Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και AXA Chair in Epigenetics

15. Μαρία Κωνσταντοπούλου,  εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών χωρίς δικαίωμα ψήφου


Γ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4635/2019, η θητεία των μελών του
Συμβουλίου ορίζεται τριετής.


Δ. Τα μέλη του Συμβουλίου κατανέμονται σε δύο (2) Επιτροπές, ως εξής:


1. Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας:

Τα μέλη της επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας είναι:

α. Θεόδωρος Θεοδώρου
β. Ευάγγελος Καρκαλέτσης
γ. Βασιλική Κιντή
δ. Ευγενία - Ελίζα Κονοφάγου
ε. Ευάγγελος Μπεκιάρης
στ. Αναστασία Αϊλαμάκη
ζ. Ελευθερία Ζεγγίνη
η. Χριστίνα Κουλούρη
θ. Ιωάννης Ταλιανίδης

2. Επιτροπή Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας:

Τα μέλη της  Επιτροπή Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας είναι:

α. Βασίλειος Αντωνιάδης
β. Αριστείδης - Θωμάς Δοξιάδης
γ. Σταυρούλα Μπαχταλιά
δ. Αιμιλιανός Χαλαμανδάρης

Ε. Στις ανωτέρω Επιτροπές συμμετέχει ως έκτο μέλος και προΐσταται ο Πρόεδρος του  ΕΣΕΤΕΚ, Σπυρίδων Αρταβάνης-Τσάκωνας.

 

Ο Ρόλος του ΕΣΕΤΕΚ

Τα νεα του ΕΣΕΤΕΚ